Dotacje na remont kościołów

Gmina Bobowa uczestniczyła w pozyskaniu środków finansowych na remont kościoła pw. św. Zofii w Bobowej. W wyniku złożonych wniosków o dofinansowanie w imieniu Parafii w Bobowej uzyskano następujące dotacje:

1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 000,00 złna realizację zadania pn. „Bobowa, kościół pw. św. Zofii (XV w.): Remont konserwatorski wnętrza kościoła”. Zakres prac w ramach projektu będzie obejmował:
– konserwację tynków,
– konserwację polichromii,
– konserwację portali i obramień,
– modernizację instalacji elektrycznej,
– wykonanie instalacji przeciw pożarowej i alarmowej.
Wartość dofinansowania stanowi 50 % całkowitych kosztów realizacji zadania, w związku z czym wkład własny Parafii będzie musiał zostać utrzymany na poziomie min. 50% tj. 150 000,00 zł. Całkowita wartość zadania oraz faktyczna kwota wkładu własnego będzie znana po wyłonieniu wykonawcy.

2. Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 20 000,00 zł na kontynuację prac przy dzwonnicy znajdującej się obok kościoła pw. św. Zofii w Bobowej.
Zakres zadania będzie obejmował remont konserwatorski ścian i schodów kamiennych dzwonnicy.
Wartość dofinansowania stanowi 60% całkowitych kosztów realizacji zadania, w związku z czym wkład własny Parafii będzie musiał zostać utrzymany na poziomie ok. 14 000 zł.

3. Dotacja z budżetu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja powały stropu drewnianego nad prezbiterium w kościele pw. św. Zofii w Bobowej”. Wartość dofinansowania stanowi 79 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

4. Dotacja z budżetu Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „Konserwacja i impregnacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Zofii w Bobowej”. Wartość dofinansowania stanowi 79 %całkowitych kosztów realizacji zadania.

Łącznie na remont kościoła św. Zofii pozyskano 240 000,00 zł, a minimalny udział własny Parafii stanowi – 252 819,00 zł. Udział rzeczywisty zostanie określony po wyłonieniu wykonawców.

Ponadto w dniu 31.03.2016 r. został złożony wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków. Przedmiotem wniosku jest realizacja zadania pn. „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych (XIV/XV w.): remont konserwatorski tynków kościoła” która obejmuje wykonanie: konserwacji tynków zewnętrznych i wewnętrznych kościoła oraz konserwację tynków kaplicy wewnątrz kościoła. Całkowita wartość zadania: 774 461,68 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 387 230,84 zł (50%).

W najbliższym czasie (do 31.05.2016 r.) zostanie złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego na kompleksowe dokończenie remontu kościoła pw. św. Zofii oraz na izolację i konserwację tynków zewnętrznych i wewnętrznych kościoła pw. Wszystkich Świętych wraz z otaczającym murem. Aby zapewnić gwarancję uzyskania maksymalnych punktów w tym naborze zostanie zaangażowana doświadczona firma Certus Partnerzy sp. zoo z Krakowa, która przygotuje wniosek i niezbędną dokumentację.

Na ten cel Parafia musi zabezpieczyć kwotę 12 tys. zł netto (brutto 14.760,00 zł).

W przypadku uzyskania dofinansowania, zostanie przekazana informacja w powyższym zakresie.

Stan konta Parafii na dzień 14.04.2016 r. wynosił – 141 955,00 zł