Podsumowanie prac remontowych 2015 i nowe wnioski

Podsumowanie prac remontowych

w kościele pw. św. Zofii oraz dzwonnicy przy kościele św. Zofii,

które były prowadzone przez Gminę Bobowa:

1. Konserwacja drewnianego stropu kościoła pw. św. Zofii

Zakres zadania: prace wzmacniające konstrukcję (wzmocnienie chemiczne i montaż belek klejonych), rekonstrukcja pułapu z desek w nawie, montaż wiązarów drewnianych kratowych.

Zakres ujęty wsparciem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie: Rekonstrukcja pułapu z desek w nawie – 78 966,32 zł brutto. Wzmocnienie chemiczne i montaż belek klejonych 75 500,15 zł brutto. Łączna wartość tych prac stanowi 154 466,47 zł brutto. Na sfinansowanie tych prac Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przeznaczył 100 000,00 zł, co stanowi 64,32 % w/w kosztów.

Ponadto na etapie realizacji prac wystąpiła konieczność wykonania montażu 3 wiązarów kratowych, o łącznej wartości 55 000,00 zł brutto, które podlegają sfinansowaniu ze środków własnych Parafii.

Łączna wartość wszystkich prac budowlano – montażowych przy stropie nawy kościoła pw. św. Zofii w Bobowej wynosi 209 466,47 zł. brutto, z czego udział Parafii wyniósł 109 466,47 zł.

2. Remont konserwatorski dzwonnicy przy kościele pw. św. Zofii 

Zakres zadania: Izolacja fundamentów, wzmocnienie i zabezpieczenie reliktów tynków, wymiana poszycia z gontów.

Łączna wartość w/w prac wyniosła 57 331,44 zł brutto, z czego 30 000,00 zł stanowiła dotacja ze środków Województwa Małopolskiego, natomiast 15 000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Gminy Bobowa. Wkład własny Parafii w realizację w/w zadania wyniósł 12 331,44 zł brutto.

Stan konta Parafii na dzień 4 lutego 2016 r. wynosi 84 200,00 zł. Środki te zostaną zagospodarowane do dalszych prac remontowych w obydwu kościołach.

 

Gmina Bobowa przygotowała wnioski w imieniu Parafii:

1. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Wniosek złożony w dniu 29.10.2015 r. do Departamentu Ochrony Zabytków. Całkowita wartość zadania: 1 380 253,14 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 690 126,57 zł (50%). Przedmiotem wniosku jest realizacja zadania: „Bobowa, kościół pw. św. Zofii (XV w.): Remont konserwatorski wnętrza kościoła”, która obejmuje m.in.: konserwację tynków i polichromii, posadzki, 3 ołtarzy, modernizację instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji p. pożarowej i alarmowej.


2. Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Wniosek złożony w dniu 29.10.2015 r. do Departamentu Ochrony Zabytków. Całkowita wartość zadania: 123 683,70 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania 61 841,85 zł (50%). Przedmiotem wniosku jest realizacja zadania: „Bobowa, kościół pw. Wszystkich Świętych (XIV/XV w.): wykonanie izolacji fundamentów kościoła”.


3. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: Wniosek o dofinansowanie zadania: „Bobowa, Dzwonnica przy kościele pw. św. Zofii w Bobowej, XIX w., Remont konserwatorski ścian i schodów kamiennych przy dzwonnicy”. Wniosek złożony 14.12.2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Całkowita wartość zadania: 82 098,92 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania: 49 259,35 zł (60%).

 

W przypadku ogłoszenia kolejnych naborów, Gmina będzie składać kolejne wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

W zależności od uzyskanego dofinansowania będą wykonywane prace w zakresie ujętym w danym wniosku.