Odpust

Odpust – to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co winy w sakramencie pokuty. Roróżnia się odpust zupełny i odpust cząstkowy.

Odpust zupełny – uwalania od kary doczesnej należnej za grzechy w całości.

Odpust cząstkowy – uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części, jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:
1. wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja)
2. wykonać czynności obdarzone odpustem.
3. wypełnić trzy warunki:
&nbsp a. spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej;
&nbsp b. przyjęcie Komunii Świętej (po jednej Komunii Świętej możemy uzyskać tylko jeden odpust zupełny);
&nbsp c. odmówienia modlitwy w intencjach Ojca Świętego. (nie chodzi o modlitwę w intencji samego Papieża, ale w wyznaczonych intencjach przez Ojca Świętego)
Jeżeli nie ma pełnej dyspozycji wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy.