Informacje dla składającego ofertę kupna działki.
Wszystkie działki są przekształcone na budowlane.
  1. Termin składania ofert upływa z dniem 31.03.2020 roku.
  2. Koperta ofertowa musi być zaklejona i złożona osobiście w kancelarii parafialnej na ręce proboszcza parafii.
  3. Oferta musi zawierać: imię i nazwisko, adres i numer telefonu, numer działki, proponowana kwota za 1 ar.
  4. Otwarcie kopert ofertowych nastąpi komisyjnie dnia 01.04.2020 roku. Nabywcy, którzy złożyli najwyższe oferty zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie.
  5. Czas na podpisanie protokołu sprzedaży działki upływa 10.04.2020 roku. Niepodpisanie protokołu czyni ofertę nieważną.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży, jeśli uzna, że proponowana kwota jest niższa niż wartość rynkowa.